Wirtualne biuro większości przedsiębiorców kojarzy się z zakładaniem działalności i korzystaniem z niego do obsługi korespondencji. Niewiele osób wie, że usługa ta może przydać się także podczas likwidacji spółki jako wirtualny adres firmy, która nie ma już swojej fizycznej siedziby. Jak zatem dokonać zmiany adresu spółki w likwidacji i wykorzystać do tego wirtualne biuro? 

Wirtualny adres dla firmy

Wirtualne biuro – usługa

Co oznacza rozwiązanie spółki?

Rozwiązanie spółki to nic innego, jak ustanie jej bytu prawnego i polega na tym, że: przestaje istnieć organizacja osób, które tę spółkę tworzą oraz przestaje istnieć dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa i osiąganie zysków. Rozwiązanie spółki następuje w momencie, w którym zostanie ona wykreślona z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Wykreślenie spółki z rejestru jest wpisem dokonywanym z urzędu lub na wniosek uprawnionego podmiotu (np. likwidatora spółki). Dopiero ta czynność powoduje całkowite zlikwidowanie spółki.

Jakie mogą być powody rozwiązania spółki?

Do najważniejszych przyczyn umożliwiających rozwiązanie spółki zaliczamy: 

Jak funkcjonuje spółka w likwidacji?

W momencie, w którym pojawił się przynajmniej jeden z wyżej wymienionych powodów rozwiązania spółki, wchodzi ona w stan likwidacji. Otwarcie likwidacji następuje w chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, w chwili powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki lub kiedy zaistnieje inna przyczyna jej rozwiązania. Spółka w stanie likwidacji nadal zachowuje osobowość prawną w przypadku spółki kapitałowej i zdolność prawną w przypadku spółki osobowej. Zmianie ulegają jednak zasady jej funkcjonowania. 

Zmianie ulegają zasady funkcjonowania spółki, bo od tego momentu ma ona na celu przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i wykreślenia spółki z rejestru. W tym momencie kompetencje organów spółki w spółkach kapitałowych lub wspólników spółki w spółkach osobowych przejmowane są przez likwidatorów spółki. Spółka nadal ma własną nazwę, jednak z dopiskiem „w likwidacji”. Wygasa prokura i zostaje odebrana możliwość ustanowienia nowej, nie można także podzielić majątku spółki między jej wspólników. 

Co w przypadku, gdy spółka nie posiada adresu?

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o tym, że spółka, nawet ta w fazie likwidacji, musi posiadać adres, a nieaktualne dane widniejące w KRS mogą nieść za sobą negatywne konsekwencje.

Likwidacja spółki wiąże się z wieloma kwestiami administracyjnymi, a w trakcie trwania procesu na adres spółki wysyłanych jest wiele ważnych dokumentów. Nieprawidłowy adres uniemożliwia skuteczną korespondencję, ma więc ogromne znaczenie w kwestii pism sądowych. Zgodnie z art. 133 § 2a Kodeksu postępowania cywilnego, pisma procesowe dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru sądowego doręczane są na adres wskazany w rejestrze. Nawet jeżeli ostatni adres został wykreślony, nadal uznawany jest za wiążący. Niewłaściwie wskazany adres uniemożliwi tym samym doręczenie korespondencji do rąk adresata. Jednak pomimo tego, zgodnie z przepisem wskazanym powyżej, pisma sądowe wysłane na adres wskazany w KRS zostaną uznane za skutecznie doręczone, dlatego nieodebranie pism może wiązać się z wieloma komplikacjami. 

Na tym etapie warto przemyśleć korzyści, jakie przynosi wirtualny adres dla firmy. Jeżeli likwidacja spółki wiąże się ze zmianą jej adresu, wirtualne biuro zagwarantuje płynność w odbiorze korespondencji i powiadamianie o nich adresatów. 

Zmiana adresu spółki a zmiana siedziby – czym się różnią?

Za siedzibę spółki uznajemy konkretną miejscowość, natomiast adresem spółki jest wskazana w KRS ulica, numer budynku, niekiedy lokalu. Zmiana adresu spółki jest znacznie łatwiejsza niż zmiana siedziby, ponieważ nie wymaga zmiany umowy spółki i nie wiążę się z koniecznością poniesienia kosztów notarialnych. 

Jak dokonać zmiany adresu spółki w likwidacji?

Zawieszanie działalności spółki zazwyczaj wiąże się ze zmianą biura na tańsze lub z całkowitą rezygnacją z jego wynajmu. To z kolei niesie za sobą konieczność zmiany adresu. Zwykle powoduje zmianę biura na tańsze albo w ogóle rezygnację z wynajmu biura. Zmiana adresu spółki niewiele się różni od zmiany adres spółki przed likwidacją, a decyzja o tym działaniu,  jeśli umowa spółki nie wprowadza w tym zakresie szczególnych zapisów, należy do likwidatorów. 

W razie zmiany adresu siedziby, podmiot wpisany do rejestru powinien skierować wniosek o rejestracje zmiany w ciągu 7 dni od dnia uzasadniającego zgłoszenie. W razie niedopełnienia tego obowiązku sąd wzywa do złożenia wniosku i wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin. Po upływie dodatkowego terminu sąd może nałożyć grzywnę, może ją także ponawiać. 

Wirtualny adres dla spółki w likwidacji

Adres spółki, z uwagi na liczną korespondencję i kwestie administracyjne, jest elementem obowiązkowym, który musi posiadać każda spółka w likwidacji. Nie oznacza to jednak konieczności dalszego wynajmowania kosztownych powierzchni. Świetnym rozwiązaniem w procesie likwidacji spółki jest wirtualne biuro, czyli usługa, dzięki której spółka uzyska adres korespondencyjny i nie poniesie konsekwencji w związku z nieaktualnym adresem. 

Wirtualne biuro i jego pracownicy zadbają o to, aby każde pismo zostało przekazane w ręce adresata, a w razie potrzeby prześlą skany dokumentów.  

Szukasz adresu dla swojej spółki w likwidacji? Skorzystaj z pomocy IdeaPlace! Nasza usługa wirtualne biuro Wrocław zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb Twojego biznesu, a zmiana adresu spółki przebiegnie szybko i sprawnie.